Alla Rakha performs Shankar: Prabhati (based on Raga Gunkali)

Done