David Oistrakh, USSR State Symphony Orchestra, Kirill Kondrashin perform Ravel: Tzigane

Done