David Oistrakh, USSR State Symphony Orchestra, Kirill Kondrashin perform Ravel: Tzigane, M. 76

Done